Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ANASAYFA

:

Görevlerimiz

Giriş
 
BAŞKANLIĞIMIZIN YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI
   a) Özel Güvenlik Şirketi ve Özel Güvenlik Eğitim Kurumu kurmak için yapılan müracaatlar ile ilgili işlemleri yürüterek olumlu sonuçlanan müracaatlara ilişkin Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi ve Özel Güvenlik Eğitim Kurumu Faaliyet İzin Belgesi düzenlemek, faaliyet izni almış olan özel güvenlik şirketi ve özel güvenlik eğitim kurumlarının kurucu, yönetici, ünvan ve adres değişikliği ile ilgili işlemleri yürütmek,
   b) Ateşli silahlar ve bıçaklara dair mevzuat ile ilgili işlemleri, olağanüstü hal uygulaması nedeniyle verilmiş olan silah taşıma ve bulundurma ruhsat işlemleri, sivil kullanım amaçlı patlayıcı maddelere dair mevzuat ile ilgili işlemleri, avda ve sporda kullanılan tüfekler, nişan tabancaları ve av bıçaklarına dair mevzuat ile ilgili işlemleri, ses ve gaz fişeği atabilen silahlara dair mevzuat ile ilgili işlemleri yürütmek ve yürütülmesini sağlamak,
   c) Toplumsal yaşamın gelişimine ve değişimine bağlı olarak görev alanına giren konularda, mevzuatın günün koşullarına uyarlanması için gerekli çalışmaları yapmak,
   ç) Görev alanına giren hizmetleri geliştirmeye yönelik proje üretmek, proje çalışmalarının koordinasyonunu ve uygulanmasını sağlamak,
   d) Görev alanına giren hizmetlerle ilgili analizler yapmak, Başkanlığın stratejik hedef ve faaliyetlerinin belirlenmesini koordine etmek, bu doğrultuda Başkanlığın stratejik planını hazırlamak ve gerektiği durumlarda planda değişiklikler önermek,
   e) Görev alanı dâhilinde, ülkemizin Avrupa Birliği üyeliği ile ilgili olarak, Başkanlık hizmetlerine ilişkin idari kapasitenin güçlendirilmesi, proje üretimi, yönetimi ve uygulamalarını, Avrupa Birliği mevzuatına uyum çalışmalarını koordineli olarak yürütmek, ulusal ve uluslararası alanda organize edilen işbirliği faaliyetlerine katılmak, alınan karar ve stratejilerin uygulanmasını sağlamak,
   f) Görev alanına giren konularda brifing ve faaliyet raporu hazırlamak,
   g) Görev alanına giren hizmetlere ilişkin istatistikî verileri tutmak,
   ğ)Özel Güvenlik yazılı ve uygulamalı sınavı, silah tamir yeri açma sınavı ve ateşleyici yeterlilik sınavı ile ilgili sınavların planlamalarını yapmak, sonuçlarını değerlendirmek, ilan etmek ve sınav hizmetlerine yönelik istatistikî verileri tutmak,
   h) Görev alanına giren hizmetlere ilişkin kurum, kuruluş ve tesisleri gerektiğinde denetlemek,
   ı)Görev alanına giren konularda faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri, kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlar ve özel sektör kuruluşlarıyla hizmetlerin geliştirilmesine yönelik işbirliği yapmak,
   i) Görev alanına ilişkin hizmetleri yürütmekle görevli merkez ve taşra teşkilatının hizmet standartlarını ve görev tanımlarını belirlemek,
   j) Görev alanına giren konularda merkez ve taşra personelinin yetiştirilmesi ve bilgilerinin geliştirilmesi amacıyla hizmet içi eğitimlerini yürütmek, ulusal ve uluslararası konferans, seminer, kurs, brifing ve toplantılar düzenlemek,
   k) Görev alanında yürütülen hizmetlerle ilgili olarak Bakanlık veya valiliklerce verilen belge, sertifika ve kimlik kartlarının basım ve dağıtımı ile ilgili işlemleri yürütmek veya yürütülmesini sağlamak,
   l) Başkanlık bünyesinde geliştirilen ve yürütülen projelerin gerekli iyileştirme çalışmalarını yapmak,
  m) Başkanlık bünyesinde geliştirilen veya satın alınan yazılımlar ve bilgi teknolojileri ile ilgili konularda eğitim ihtiyacını tespit etmek, eğitim alınmasını veya verilmesini sağlamak,
  n) Görev alanına giren konularda faaliyet gösteren kurum, kuruluş veya tüzel kişiliklerin veri alış verişi yapabilmelerine olanak sağlayacak bilgi sistemi ve/veya yazılım temini ve işletilmesi ile ilgili işlemleri yürütmek,
  o) Görev alanına giren konularda yabancı devletlerin polis teşkilatları ve uluslararası kuruluşlarla bilgi alışverişinde bulunmak, ortak çalışmalar yapmak, yurtiçi ve yurtdışındaki irtibat görevlileri ile hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla gerekli temas ve işbirliğinde bulunmak
  ö) Görev alanına giren iş ve işlemler hakkında açılan davalarda savunmaya esas teşkil eden bilgi ve belgeleri hazırlamak ve ilgili birimlere göndermek,
  p) Görev alanına giren hizmetlerin yürütülmesi ile ilgili temel prensipleri belirlemek ve ilgili/yetkili makamlara intikal ettirmek,
  r) Görev alanına giren konularda uygulamada birliğin sağlanması amacıyla Jandarma Genel Komutanlığı ile koordinasyon sağlamak,
  • KGYS
  • BİMER
  • İçişleri Bakanlığı
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
  • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü