Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

eğitim kurumları faaliyet izin rehber

Giriş
ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM KURUMLARI İÇİN FAALİYET İZİN BELGESİ ALMA REHBERİ
 
     5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 14’üncü maddesi ve Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in 31’inci maddesi gereğince, “Özel Güvenlik Eğitim Kurumu Faaliyet izin Belgesi” almak için Bakanlığımıza yapılacak başvuruya aşağıdaki bilgi ve belgelerden birer suret hazırlanır.

 

1.  Müracaat dilekçesi;

Ø  Kurucu/yönetici/varsa tüzel kişi temsilcilerinin T.C. kimlik numaralarını,

Ø  Telefonlarını (Hem kendilerinin hem de ulaşılamaması durumunda bir yakının),

Ø  E-mail adreslerini,

Ø  Eğitim kurumunun adresini,

Ø  Telefonunu,

Ø  Kurumsal e- posta adresini,

Ø  Varsa yazı eklerini eksiksiz içermesi gerekmektedir.

Ø  Yönetici imzalı olmayan dilekçeler kabul edilmeyecektir.

2.  Şirketin ana sözleşmesinin yayınlandığı eğitim kurumu adresini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi (TSG’nin amaç-konu kısmı Başkanlığımızın (http://ozelguvenlik.pol.tr) adresindeki örnek ile aynı olmayanlar kabul edilmeyecektir.);

Ø  Aslı veya

Ø  Ticaret Sicil Müdürlüğünden onaylı bir sureti veya

Ø  Ticaret Sicil Müdürlüğünden Sicil Tasdiknamesi

3.  Kurucu/yönetici/varsa tüzel kişi temsilcilerinin imza sirküleri veya imza beyannamelerinin aslı,

4. Kurucu/yönetici/varsa tüzel kişi temsilcilerinin Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması formları;

Ø  Dijital (Bilgisayar) ortamda doldurulmuş,

Ø  Fotoğraflı ve onaylı,

Ø  Soruşturması yapılacak şahıs tarafından imzalı ve tarihli

Ø  Nüfus cüzdan sureti bölümünün şirket/eğitim kurumu tarafından onaylı

olması gerekmektedir.

5. Yöneticiler için; Ltd. Ş.’ler de tüm kurucuların imzaladığı, A.Ş.'ler de yönetim kurulunca imzalanmış yönetici atandığına dair yönetim kurulu kararının noter tasdikli sureti,

6.  Yöneticilerin dört yıllık yüksekokul mezunu olduğunu belgeleyen diploma veya dengi belgenin noter onaylı sureti veya aslı ile birlikte fotokopisi (Eğitimini yurt dışında tamamlayanlar için denklik belgesi)

7.  Yöneticilerin özel güvenlik temel eğitim sertifikası veya özel güvenlik kimlik kartı fotokopisi

8.  Temel eğitimden muaf olanlardan buna ilişkin belge (Genel kolluktan emekli kimliği veya ilgili kurumdan emeklilik belgesi veya kendi isteğiyle ayrıldığına dair belge)

9.  Eğitim yapılacak binanın yapı kullanım izin belgesi fotokopisi veya eğitim kurumu açılmasında fenni açıdan sakınca olmadığına dair belediye yazısı,                           

10.  Eğitim yapılacak tesisin tapu veya kira sözleşmesinin fotokopisi,

11.  Yangın sigortası poliçesinin aslı,

12.  Deprem (DASK) sigortası poliçesinin aslı,

13. Kurucu/yönetici/varsa tüzel kişi temsilcilerinin devam eden veya mahkûmiyetle sonuçlanmış mahkeme kararlarının birer suretinin Başkanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Dosyanın tamamlanmasına müteakip faaliyet izin belgesi düzenlenebilmesi için ruhsat harcının (2016 yılı için 24.983.06 TL) Maliye Bakanlığının 9103 Nolu hesabına yatırıldığına dair dekontun (Açıklama kısmında eğitim kurumu ünvanının yazılı olması gerekir.) aslı ile birlikte fotokopisinin Daire Başkanlığımıza ibrazı gerekmektedir. 


Uyarı:- Aynı belge birkaç yerde kullanılacak ise yeteri kadar kopyasının getirilmesi gerekmektedir.​

 • KGYS
 • BİMER
 • İçişleri Bakanlığı
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • UTSAS Sempozyumu
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü