Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ANASAYFA

:

eğitim kurumları faaliyet izin rehber

Giriş
 
ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM KURUMU KURULUŞ MÜRACAATINDA İSTENİLEN BELGELER
    
1.    Yönetici imzalı müracaat dilekçesi;
Ø Eğitim kurumunun unvanını,
Ø Eğitim kurumunun merkez adresini,
Ø Eğitim kurumunun bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarasını,
Ø Eğitim kurumunun sabit IP Numarasını,
Ø Eğitim kurumunun telefon ve fax numaralarını,
Ø Eğitim kurumunun e-mail adresini,
Ø Eğitim kurumunun kurumsal e-posta adresini,
Ø Kurucu, yönetici ve varsa tüzel kişi ortak temsilcilerinin T.C. kimlik numaralarını,
Ø Kurucu, yönetici ve varsa tüzel kişi ortak temsilcilerinin telefon numaralarını,
Ø Dilekçe ekinde bulunan evrak listesini içermesi ve talebin tam olarak anlatılması gerekmektedir.
2.    Eğitim kurumunun ana sözleşmesinin yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesi (Aslı veya Ticaret Sicilden onaylı bir sureti veya Ticaret Sicil Müdürlüğünden Sicil Tasdiknamesi),
3.    Eğitim yapılacak tesisin tapusu veya kira sözleşmesi,
4.    Eğitim yapılacak binaya ilişkin yapı kullanım izni veya eğitim kurumu açılmasında fenni açıdan sakınca olmadığına dair belediyeden alınan yazı,
5.    Eğitim yapılacak binanın yangın ve deprem sigortası (DASK) poliçelerinin birer sureti,
6.    Kurucu/Kurucularının;
a)      Dijital ortamda doldurulmuş fotoğraflı ve onaylı güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formları,
b)      İmza sirkülerinin noter tasdikli sureti,
7.    Yabancı kurucu/kurucuları var ise;
a)    Pasaportlarının apostil edilmiş noter tasdikli Türkçe tercümesi,
b)   Ülkelerinden almış oldukları Adli Sicil Belgesi yerine geçen Belge’nin aslı ile birlikte apostil edilmiş noter tasdikli Türkçe tercümesi,
c)    İkametgah Belgesinin aslı ile birlikte apostil edilmiş noter tasdikli Türkçe tercümesi,
8.    Eğitim kurumunun tüzel kişi ortak/ortakları var ise;
a)    Güncel hissedar bilgilerini gösterir Ticaret Sicil Gazetesi (Aslı, Ticaret Sicilden onaylı bir sureti veya Ticaret Sicil Müdürlüğünden Sicil Tasdiknamesi),
b)   Hissedarlarından gerçek kişilerin;
Ø  Dijital ortamda doldurulmuş fotoğraflı ve onaylı güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formları,
Ø  İmza sirkülerinin noter tasdikli sureti,
9.    Eğitim kurumuna tüzel kişi ortak temsilcisi olarak atananların;
b)   Yetki belgesi (Eğitim kurumunda tüzel kişilik ortağına temsilci olarak atandığına dair tüzel kişilik ortağa ait yönetim kurulu kararının noter tasdikli sureti,)
c)    Dijital ortamda doldurulmuş fotoğraflı ve onaylı güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formları,
d)   İmza sirküleri veya imza beyannamelerinin noter tasdikli sureti,
 
 
 
2.         Eğitim kurumunun yabancı tüzel kişi ortak/ortakları var ise;
a)      Ülkelerinden almış oldukları Güncel hissedar bilgilerini gösterir Ticaret Sicil Gazetesi yerine geçen Belge’nin aslı ile birlikte apostil edilmiş noter tasdikli Türkçe Tercümesi,
b)      Hissedarlarından gerçek kişilerin;
Ø Pasaportlarının apostil edilmiş noter tasdikli Türkçe tercümesi,
Ø Ülkelerinden almış oldukları Adli Sicil Belgesi yerine geçen Belge’nin aslı ile birlikte apostil edilmiş noter tasdikli Türkçe tercümesi,
Ø İkametgah Belgesinin aslı ile birlikte apostil edilmiş noter tasdikli Türkçe tercümesi,
3.      Yönetici/Yöneticilerinin;
a)    Dijital ortamda doldurulmuş fotoğraflı ve onaylı güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formları,
b)   Dört yıllık yüksekokul mezunu olduğunu belgeleyen diploma veya dengi belgenin noter onaylı sureti (Eğitimini yurt dışında tamamlayanlar için denklik belgesi),
c)    Yetki belgesi (Ltd. Ş.lerde tüm kurucuların imzaladığı, A.Ş.lerde ise yönetim kurulunca alınmış yönetici olarak atandığına dair yönetim kurulu kararının noter tasdikli sureti)
d)   Özel güvenlik temel eğitim sertifikası,
e)    Temel eğitimden muaf olanlardan buna ilişkin belge (Emekli olduğuna/kendi isteğiyle ayrıldığına dair kurumundan yazı ve genel kolluktan emekli kimliği)
f)    İmza sirkülerinin noter tasdikli sureti,
4.      Kurucu, varsa temsilci ve yöneticilerin var ise devam eden veya mahkûmiyet almış oldukları mahkeme evrakı,
5.      Hangi uzman eğiticinin hangi dersi vereceğini gösterir liste,
 
v  Yabancı gerçek ve tüzel kişi ortaklarında mütekabiliyet aranmaktadır.
 
·         Kurucu/temsilci/yöneticilerin güvenlik soruşturması ve eğitim kurumu adresinin incelenmesi sonucu faaliyet izin belgesi almaya hak kazanan eğitim kurumlarına faaliyet izin belgesi düzenlenmesi için Maliye Bakanlığı Vergi Dairesinin 9103 No.lu hesabına 2019 yılı için 36.740,00 TL. ruhsat harcının eğitim kurumu unvanı ile yatırıldığına dair dekontun aslı,
  • KGYS
  • BİMER
  • İçişleri Bakanlığı
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
  • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü