Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ANASAYFA

:

şirket faaliyet izin belgesi alma rehber

Giriş

ÖZEL GÜVENLİK ŞİRKETİ KURULUŞ MÜRACAATINDA İSTENİLEN BELGELER

  
1.      Yönetici imzalı müracaat dilekçesi;
Ø Şirketin unvanını,
Ø Şirketin merkez adresini,
Ø Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarasını,
Ø Şirketin sabit IP Numarasını,
Ø Şirketin telefon ve fax numaralarını,
Ø Şirketin e-mail adresini,
Ø Şirketin kurumsal e-posta adresini,
Ø Kurucu, yönetici ve varsa tüzel kişi ortak temsilcilerinin T.C. kimlik numaralarını,
Ø Kurucu, yönetici ve varsa tüzel kişi ortak temsilcilerinin telefon numaralarını,
Ø Dilekçe ekinde bulunan evrak listesini içermesi ve talebin tam olarak anlatılması gerekmektedir.
2.      Şirketin ana sözleşmesinin yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesi (Aslı veya Ticaret Sicilden onaylı bir sureti veya Ticaret Sicil Müdürlüğünden Sicil Tasdiknamesi),
3.      Kurucu/Kurucularının;
a)      Dijital ortamda doldurulmuş fotoğraflı ve onaylı güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formları,
b)      İmza sirkülerinin noter tasdikli sureti,
4.      Yabancı kurucu/kurucuları var ise;
a)    Pasaportlarının apostil edilmiş noter tasdikli Türkçe tercümesi,
b)   Ülkelerinden almış oldukları Adli Sicil Belgesi yerine geçen Belge’nin aslı ile birlikte apostil edilmiş noter tasdikli Türkçe tercümesi,
c)    İkametgah Belgesinin aslı ile birlikte apostil edilmiş noter tasdikli Türkçe tercümesi,
5.      Şirketin tüzel kişilik ortak/ortakları var ise;
a)   Güncel hissedar bilgilerini gösterir Ticaret Sicil Gazetesi (Aslı veya Ticaret Sicilden onaylı bir sureti veya Ticaret Sicil Müdürlüğünden Sicil Tasdiknamesi),
b)  Hissedarlarından gerçek kişilerin;
Ø  Dijital ortamda doldurulmuş fotoğraflı ve onaylı güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formları,
Ø  İmza sirkülerinin noter tasdikli sureti,
c)  Şirkete tüzel kişi ortak temsilcisi olarak atananların;
Ø  Yetki belgesi (Şirketin tüzel kişi ortağına temsilci olarak atandığına dair tüzel kişi ortağa ait yönetim kurulu kararının noter tasdikli sureti,)
Ø  Dijital ortamda doldurulmuş fotoğraflı ve onaylı güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formları,
Ø  İmza sirküleri veya imza beyannamelerinin noter tasdikli sureti,
6.      Şirketin yabancı tüzel kişi ortak/ortakları var ise;
a)    Ülkelerinden almış oldukları güncel hissedar bilgilerini gösterir Ticaret Sicil Gazetesi yerine geçen Belge’nin aslı ile birlikte apostil edilmiş noter tasdikli Türkçe Tercümesi,
b)   Hissedarlarından gerçek kişilerin;
Ø Pasaportlarının apostil edilmiş noter tasdikli Türkçe tercümesi,
Ø Ülkelerinden almış oldukları Adli Sicil Belgesi yerine geçen Belge’nin aslı ile birlikte apostil edilmiş noter tasdikli Türkçe tercümesi,
Ø İkametgah Belgesinin aslı ile birlikte apostil edilmiş noter tasdikli Türkçe tercümesi,
 
7.      Yönetici/Yöneticilerinin;
a)    Dijital ortamda doldurulmuş fotoğraflı ve onaylı güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formları,
b)      Dört yıllık yüksekokul mezunu olduğunu belgeleyen diploma veya dengi belgenin noter onaylı sureti (Eğitimini yurt dışında tamamlayanlar için denklik belgesi),
c)      Yetki belgesi (Ltd. Ş.lerde tüm kurucuların imzaladığı, A.Ş.lerde ise yönetim kurulunca alınmış yönetici olarak atandığına dair yönetim kurulu kararının noter tasdikli sureti)
d)     Özel güvenlik temel eğitim sertifikası,
e)      Temel eğitimden muaf olanlardan buna ilişkin belge (Emekli olduğuna/kendi isteğiyle ayrıldığına dair kurumundan yazı ve genel kolluktan emekli kimliği)
f)       İmza beyannamelerinin noter tasdikli sureti,
8.      Kurucu, varsa temsilci ve yöneticilerin var ise devam eden veya mahkûmiyet almış oldukları mahkeme evrakı,
9.      Özel güvenlik görevlilerince kullanılacak olan kıyafete ilişkin kıyafet kataloğu
 
v  Yabancı gerçek ve tüzel kişi ortaklarda mütekabiliyet aranmaktadır.
 
 
·         Kurucu/temsilci/yöneticilerin güvenlik soruşturması sonucu faaliyet izin belgesi almaya hak kazanan şirketlere faaliyet izin belgesi düzenlenmesi için Maliye Bakanlığı Vergi Dairesinin 9103 No.lu hesabına 2019 yılı için 36.740,42 TL. ruhsat harcının şirket unvanı ile yatırıldığına dair dekontun aslı,
·         Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halk Bankası Gölbaşı Şubesinde bulunan TR37 0001 2009 3850 0044 0000 14 No.lu hesabına kıyafet kataloğu ücretinin yatırıldığına dair ücret dekontunun (Kıyafet kataloğunun her sayfası için 5 TL.) Daire Başkanlığımıza ibrazı gerekmektedir.
 
 
 
 
 
  • KGYS
  • BİMER
  • İçişleri Bakanlığı
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
  • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü