Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

şirket faaliyet izin belgesi alma rehber

Giriş

ÖZEL GÜVENLİK ŞİRKETLERİ İÇİN FAALİYET İZİN BELGESİ ALMA REHBERİ

 
 
 

 

 
 
 

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in 10’uncu maddesi gereğince; şirketler üçüncü kişilere koruma ve güvenlik hizmeti verebilmek için Bakanlıktan faaliyet izni alır. Faaliyet izni verilebilmesi için şirket hisselerinin nama yazılı olması ve şirketin faaliyet alanının münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olması gerekir.

 
 
 

 

 
 
 

         1.  Müracaat dilekçesi;

 
 
 

Ø  Kurucu/yönetici/varsa tüzel kişi temsilcilerinin T.C. kimlik numaralarını,

 
 
 

Ø  Telefonlarını (Hem kendilerinin hem de ulaşılamaması durumunda bir yakının),

 
 
 

Ø  E-mail adreslerini,

 
 
 

Ø  Şirketin adresini,

 
 
 

Ø  Telefonunu,

 
 
 

Ø  Kurumsal e- posta adresini,

 
 
 

Ø  Varsa yazı eklerini eksiksiz içermesi gerekmektedir.

 
 
 

Ø  Yönetici imzalı olmayan dilekçeler kabul edilmeyecektir.

 
 
 

2.  Şirketin ana sözleşmesinin yayınlandığı eğitim kurumu adresini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi (TSG’nin amaç-konu kısmı Başkanlığımızın (http://ozelguvenlik.pol.tr) adresindeki örnek ile aynı olmayanlar kabul edilmeyecektir.);

 
 
 

Ø  Aslı veya

 
 
 

Ø  Ticaret Sicil Müdürlüğünden onaylı bir sureti veya

 
 
 

Ø  Ticaret Sicil Müdürlüğünden Sicil Tasdiknamesi

 
 
 

3.  Kurucu/yönetici/varsa tüzel kişi temsilcilerinin imza sirküleri veya imza beyannamelerinin aslı,

 
 
 

4. Kurucu/yönetici/varsa tüzel kişi temsilcilerinin Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması formları;

 
 
 

Ø  Dijital (Bilgisayar) ortamda doldurulmuş,

 
 
 

Ø  Fotoğraflı ve onaylı,

 
 
 

Ø  Soruşturması yapılacak şahıs tarafından imzalı ve tarihli

 
 
 

Ø  Nüfus cüzdan sureti bölümünün şirket/eğitim kurumu tarafından onaylı

 
 
 

olması gerekmektedir.

 
 
 

5.  Yöneticiler için; Ltd. Ş.’ler de tüm kurucuların imzaladığı, A.Ş.'ler de yönetim kurulunca imzalanmış yönetici atandığına dair yönetim kurulu kararının noter tasdikli sureti,

 
 
 

6. Yöneticilerin dört yıllık yüksekokul mezunu olduğunu belgeleyen diploma veya dengi belgenin noter onaylı sureti veya aslı ile birlikte fotokopisi (Eğitimini yurt dışında tamamlayanlar için denklik belgesi),

 
 
 

7.  Yöneticilerin özel güvenlik temel eğitim sertifikası veya özel güvenlik kimlik kartı fotokopisi,

 
 
 

8.  Temel eğitimden muaf olanlardan buna ilişkin belge (Genel kolluktan emekli kimliği veya ilgili kurumdan emeklilik belgesi veya kendi isteğiyle ayrıldığına dair belge),

 
 
 

9.   Özel güvenlik görevlilerince kullanılacak olan kıyafete ilişkin kıyafet kataloğu,

10. Kurucu/yönetici/varsa tüzel kişi temsilcilerinin varsa devam eden veya mahkûmiyetle  sonuçlanmış mahkeme kararlarının birer suretinin Başkanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

 
 
 

Dosyanın tamamlanmasına müteakip faaliyet izin belgesi düzenlenebilmesi için ruhsat harcının (2016 yılı için 24.983.06 TL) Maliye Bakanlığının 9103 Nolu hesabına yatırıldığına dair dekont (Açıklama kısmında şirketin ünvanının yazılı olması gerekir.) ile Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü nezdinde bulunan Halk Bankası Gölbaşı Şubesi 80000017 Nolu hesabına kıyafet katalog onay ücretinin yatırıldığına dair dekontun (Açıklama kısmında şirketin ünvanı ve “Kıyafet Kataloğu Onay Ücreti” ibaresinin yazılı olması gerekir.) asılları ile birlikte fotokopilerinin Daire Başkanlığımıza ibrazı gerekmektedir.

 
 
 


 


 

Uyarı:- Aynı belge birkaç yerde kullanılacak ise yeteri kadar kopyasının getirilmesi gerekmektedir.​

 
 
 • KGYS
 • BİMER
 • İçişleri Bakanlığı
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • UTSAS Sempozyumu
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü